Czw Sierpien 15/2018
Marii, napoleona, Stelii
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - ¦wiadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualno¶ci
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 

 


   

  
 
 
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach

Siedziba - Urz±d Miasta Kalety
piętro I
pokoj - 7, 7a, 8
godziny urzędowe: poniedziałek-piatek: 7.30-15.30
tefefony: /034/3578-656
              /034/3527656
              /034/3527643
              /034/3577-100 wew. 34, 43, 56

07.03.2017 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęcia z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień! '
W siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach (II piętro – mała sala posiedzeń) jest możliwość skorzystania z zajęć z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Ww. Specjalista udziela pomocy mieszkańcom naszego miasta, dotkniętych problemem uzależnień, a także członkom ich rodzin. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub w osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach (pokój nr 8). O terminach zajęć będziemy informować na bieżąco na stronie: www.kalety.pl
07.03.2017 Stop „Przemocy” '
Od 31.08.2011r. na terenie Kalet funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarzadzeniem Burmistrza Miasta Kalety nr 158/142/2011 z dnia 31.08.2011r. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego: 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu problemów. 2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu. 3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym. 5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komisariatu Policji w Kaletach Zespołu Szkół w Kaletach Zespołu Szkół w Miotku Służby zdrowia Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „TWOJA SZANSA” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie miasta Kalety. Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Miasta Kalety, a w szczególności: - rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka lub współmałżonka, - rodziny, w których używane sa narkotyki, nadużywany jest alkohol, - rodziny, w których dzieci są zaniedbywane, - rodziny, w których występuja konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, z rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich. Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak i również mają prawo do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc. Gdzie szukać pomocy? 34 352 76 43 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach 112 – Infolinia dla osób , które są zagrożone z jakiegokolwiek powodu (pomoc policji lub pogotowia 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 00 02 – Niebieska Linia – dla osób, które czują się ofiarami przemocy w rodzinie 801 19 99 90 – Telefon Zaufania – problemy narkotykowe
07.03.2017 Pomoc żywnościowa dla Kalet. '
Gmina Kalety realizuje Podprogram Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Osoby takie mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. Zgodnie z zapisem pkt B.II.11 wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028, 00 zł dla osoby w rodzinie.” Osoby niekorzystające z pomocy społecznej, które kwalifikują się do pomocy żywnościowej zobowiązane są do przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto. Ww. dokumenty składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach – pokój 7a. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjnym o Programie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/.
16.02.2017 Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej '
Zapytanie cenowe..
31.03.2016 Zapytanie cenowe na wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej '
Zapytanie cenowe..
23.10.2015 Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 '
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomoca żywnościowa do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujace w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i właczających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym. Do końca lutego 2016 roku, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej , będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych składających się z produktów następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będa mogły również wziać udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszacymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniajacych kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniajacego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w MOPS. Informacje na temat programu można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach – pokój Nr 8,7a tel. 343 578 656.
13.10.2015 Zakończenie wieloletniego projektu pt. „Ja też potrafię” w ramach PO KL '
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach zakończył projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt.”Ja też potrafię” na lata 2014-2015. W projekcie udział wzięło 30 uczestników . W ramach projektu osoby skorzystały z doradztwa zawodowego, warsztatów nabywania umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych oraz szkoleń o profilu ”Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, z wymianą butli gazowych oraz i obsługą kasy fiskalnej” , „Bukieciarz- florysta-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej oraz podstawy obsługi komputera” oraz „Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej oraz kwalifikowana I pomoc” . Tut ośrodek pomocy społecznej realizował program od 2008r. Programem objęto 102 osoby . Były to osoby niepełnosprawne, bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Projekt umożliwił zdobycie nowych umiejętności zawodowych i społecznych klientom pomocy społecznej, a tym samym zdobycie zatrudnienia na rynku pracy.
13.10.2015 Nowy projekt pt. „ Wszyscy razem”. '
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje o rozpoczętej w dniu 29.09.2015r. rekrutacji do projektu ”Wszyscy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tarnogórskim . Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego podopiecznych ośrodków pomocy społecznej tj. rodzin cechujących się niewydolnością opiekuńczo- wychowawczą, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz osób niesamodzielnych z powodu wieku i stanu zdrowia. Rekrutacja trwa do 31.10.2015r. Ankieta rekrutacyjna jest do odbioru w MOPS Kalety - pokój nr 8 w budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Regulamin rekrutacyjny..
23.02.2015 Baza danych Instytucji Rynku Pracy, Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej'
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach umieszcza Bazę danych Instytucji Rynku Pracy, Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej oraz innych organizacji działaj±cych na rzecz rodziny zawieraj±cych ich ofertę pomocow±.
więcej...
23.05.2014 Wynik zapytania ofertowego'
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na organizowanie kursów zawodowych: -„ Bukieciarz – florysta - handlowiec, obsługa kasy fiskalnej oraz podstawy obsługi komputera” - „Opiekunka dla osoby starszej i niepełnosprawnej oraz kwalifikowana pierwsza pomoc ” - „ Magazynier z obsług± wózka jezdniowego z wymian± butli gazowych oraz obsługa kasy fiskalnej” została wybrana firma: O¶rodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu. O wyborze zadecydowało: cena kursów, zorganizowanie 3 kursów jednocze¶nie w tym samym miejscu i czasie, możliwo¶ć zorganizowania zajęć praktycznych w Lublińcu ( opiekun i obsługa wózka jezdniowego), bogate do¶wiadczenie.
23.05.2014 Wynik zapytania ofertowego'
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na organizowanie warsztatów nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych została wybrana firma : O¶rodek Twórczej Interwencji Aleje Krasińskiego 9/1 31-111 Kraków O wyborze zadecydowało: cena, bogate do¶wiadczenie w organizowaniu warsztatów wyjazdowych, zorganizowanie warsztatów w 2 miejscach wyjazdowych ( cykl I i cykl II).
23.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE
W zwi±zku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póĽn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - usług transportowych organizowanych w ramach POKL projektu systemowego „Ja też potrafię”.
więcej...
06.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE
W zwi±zku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póĽn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - Warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych.
więcej...
05.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE
W zwi±zku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póżn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - Kursy zawodowe.
więcej...
27.03.2014 Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach poszukuje doradcy zawodowego'
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach poszukuje doradcy zawodowego w celu prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – uczestników programu PO KL projektu pt. „Ja też potrafię”. Tryb zajęć – 2 godziny na 1 uczestnika ( w dni robocze). Wymagania : wykształcenie wyższe kierunkowe- potwierdzone kserokopiami dyplomów ukończenia studiów wyższych w kierunku doradztwa zawodowego oraz do¶wiadczenie w prowadzeniu poradnictwa – min. 5 lat. w tym w pracy z osobami bezrobotnymi. Prosimy o składanie ofert do dnia 04 kwietnia 2014r. Ofertę można złożyć osobi¶cie u zamawiaj±cego- budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach – pokój nr 7a , poczt± , poczt± elektroniczn± na adres – mopskalety @interia.pl lub faksem pod Nr 3578656
25.09.2013 Wycieczka uczestników projektu 'Ja też potrafię'
W dniu 19 wrze¶nia 2013r. uczestnicy projektu unijnego realizowanego przez MOPS Kalety pn. „Ja też potrafię” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki byli uczestnikami wycieczki do Wrocławia. W trakcie wycieczki zwiedzano atrakcje Wrocławia tj . ZOO, Panoramę Racławick± oraz piękn± wrocławsk± starówkę. Wracaj±c z Wrocławia zatrzymali¶my się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu , by zobaczyć spektakl „Wszystko w rodzinie”. Wycieczka była jednym z elementów programu pod nazw± „działania ¶rodowiskowe”.

Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

9.09.2013 ZASIŁKI RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach – Dział ¶wiadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do ¶wiadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 rozpoczynaj±cy się dnia 1 listopada br. przyjmowane s± od dnia 1 wrze¶nia br.
więcej...
Dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd i na zakwaterowanie.
Nowy katalog utraty dochodu
9.09.2013 Warszataty w ramach projektu 'Ja też potrafię'
W ramach projektu unijnego pt. „Ja też potrafię” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbywały się zajęcia praktyczne kursu „ Ogrodnik wraz z elementami projektowania terenów zielonych”. Zajęcia odbywały się na terenie parku w Kaletach – Jędrysku . Ogrodnicy obsadzili park krzewami i innymi drzewkami ozdobnymi. Zdobywaj±c nowe umiejętno¶ci upiększyli nowe miejsce naszej gminy. Zajęcia finansowane s± ze ¶rodków europejskiego funduszu społecznego. Składamy podziękowania opiekunowi praktyk z O¶rodka Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu i kursantom za wykonan± pracę w parku.

Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

30.05.2013 Warszataty w ramach projektu 'Ja też potrafię'
W dniach 21-23 maja 2013 r. uczestnicy projektu unijnego pn. „Ja też potrafię”, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestniczyli w I cyklu warsztatów nabywania kwalifikacji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych. Warsztaty odbywały się w Ko¶cielisku, prowadzone były przez psychologa O¶rodka Twórczej Interwencji z Krakowa. W roku bież±cym w projekcie bierze udział 15 uczestników.

Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

23.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE
W zwi±zku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113 poz.759 z pózn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - usług transportowych organizowanych w ramach PO KL projektu systemowego „Ja też potrafię”.

1. Zamawiaj±cy : Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach

2. Przedmiot zamówienia - Usługa transportowa – trasa Kalety - Lubliniec (powrót), Kalety - Tarnowskie Góry( powrót ) - dla 15 osób

więcej...
29.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE
W zwi±zku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z pózn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - Warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych.

1. Zamawiaj±cy : Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach

2. Przedmiot zamówienia - Warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych.

w tym :

więcej...
21.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE
W zwi±zku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z pózn.zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw produktu - Kursy zawodowe.

1. Zamawiaj±cy : Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach

2. Przedmiot zamówienia - Kursy zawodowe.

Oczekujemy, że kursy będ± zawierać :

więcej...
31.01.2013 
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2013r. przystępuje do projektu unijnego pn. „Ja też potrafię”. Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu mog± być osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o stopniu o niepełnosprawno¶ci, osoby bezrobotne i osoby nieaktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia lub do 25 roku życia. Uczestnicy projektu musz± korzystać lub kwalifikować się do ¶wiadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu organizowane s± kursy zawodowe (specyfikacja kursów w zależno¶ci od potrzeb uczestników ), zajęcia z aktywizacji społecznej i zdrowotnej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone s± o kontakt z kierownikiem MOPS w Kaletach - P. Renat± Czudaj tel.343578656
17.01.2013 Zmiany w ¶wiadczeniach pielęgnacyjnych
Dnia 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ¶wiadczeniach rodzinnych, na podstawie której wiele osób ma przyznane ¶wiadczenie pielęgnacyjne, w zwi±zku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny np. matka, ojciec, dziadek, babcia. W zwi±zku z wprowadzon± nowelizacj± osoby uprawnione do ¶wiadczenia pielęgnacyjnego zachowuj± to prawo do dnia 30 czerwca 2013 roku, po tym dniu wygasaj± z mocy prawa decyzje przyznaj±ce im prawo do wymienionego ¶wiadczenia.
3.01.2013 'BECIKOWE' od 1 stycznia 2013
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest przyznawana na zasadach dotychczasowych, tj. bez kryterium dochodowego. Powyższe zmiany wynikaj± z ustawy z dnia 12 paĽdziernika 2012 r. o zmianie ustawy o ¶wiadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
26.11.2012 Zasiłki rodzinne - nowy okres zasiłkowy
Osoby ubiegaj±ce się o ¶wiadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, które złożyły wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrze¶nia br., s± proszone o odebranie decyzji ustalaj±cych prawo do ¶wiadczeń rodzinnych.
9.11.2012 'Ja też potrafię' - II cykl warsztatów
W dniach 05-07 listopada 2012r. uczestnicy projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestniczyli w II cyklu warsztatów nabywania kwalifikacji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych. Warsztaty odbywały się w Szczyrku, prowadzone były przez psychologa O¶rodka Twórczej Interwencji z Krakowa. Dziękuję uczestnikom projektu za wzorowe reprezentowanie O¶rodka Pomocy Społecznej w Kaletach i gminy Kalety.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
2.11.2012 Posiłek dla Twojego dziecka
Gmina Kalety od wielu lat realizuje wsparcie rodzin najuboższych w formie dożywiania dzieci i młodzieży. ¦rodki na w/w cel pochodzą z budżetu gminy, jak i z budżetu państwa pozyskane w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'. Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że od 01.10.2012 r. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do ¶wiadczeń z pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł , dla osoby w rodzinie 456 zł. W związku z powyższym do bezpłatnego posiłku kwalifikują się rodziny, których dochód na członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do tej formy pomocy tj. -813 zł. Szczegółowe informacje można otrzymać w Miejskim O¶rodku Pomocy Społecznej w Kaletach.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
2.11.2012 Co nowego w programie PO KL - projekcie 'Ja też potrafię'.
W ramach programu unijnego PO KL projektu systemowego 'Ja też potrafię' realizowanego przez MOPS Kalety trwają zajęcia praktyczne w ramach kursów zawodowych. Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i niepełnosprawne uzyskują kwalifikacje na szkoleniu 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych'. W ramach zajęć praktycznych na terenie miasta kursanci robią klomby . Zrobiony już został klomb w Drutarni przy ul. 3 Maja ( wylot z Kalet w kierunku Bru¶ka) oraz klomb na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Koszęcińskiej. Składamy podziękowania Pani Instruktor Celinie ¦leziona i młodym ogrodnikom za wykonanie następnego tak pięknego miejsca w mie¶cie.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
3.10.2012 Warszataty w ramach projektu "Ja też potrafię"
W dniu 27 wrze¶nia 2012r. uczestnicy projektu unijnego realizowanego przez MOPS Kalety pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki byli uczestnikami wycieczki do Krakowa. W trakcie wycieczki zwiedzano atrakcje Krakowa tj . Wawel - Katedrę, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta i komnaty reprezentacyjne. Zwiedzano z przewodnikiem krakowskim najciekawsze miejsca starego miasta Krakowa, a wieczorem w teatrze Bagatela obejrzano spektakl 'Szalone nożyczki'. Wycieczka ta jest jednym z elementów programu pod nazwą 'działania ¶rodowiskowe'.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
27.08.2012 Warszataty w ramach projektu "Ja też potrafię"
W dniach od 20 - 22 sierpnia 2012r. uczestnicy projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki brali udział w warsztatach nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych . Warsztaty odbywały się w Ko¶cielisku, prowadzone były przez doradców i psychologów O¶rodka Twórczej Interwencji z Krakowa. Warsztaty te s± uzupełnieniem aktywizacji zawodowej tj. kursów zawodowych, które s± realizowane w O¶rodku Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Dziękujemy uczestnikom projektu za zaangażowanie w zajęcia warsztatowe oraz wzorowe reprezentowanie naszej gminy.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
27.08.2012 MOPS w Kaletach już po raz pi±ty przystępuje do projektu unijnego "Ja też potrafię"
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz pi±ty przystępuje do projektu unijnego pn. "Ja też potrafię" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu będ± osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawno¶ci, osoby nie będ±ce w zatrudnieniu - bezrobotne i nieaktywne zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 25 lat i powyżej 50 roku życia korzystaj±ce ze ¶wiadczeń pomocy społecznej. W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotn±- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych oraz działania ¶rodowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy programu nie ponosz± żadnych kosztów. ¶rodki na w/w cel pochodz± głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, gmina dofinansowuje program w 13%.

W dniu 11 lipca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie uczestników projektu. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli O¶rodka Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu-realizatora szkoleń. W roku bież±cym udział w projekcie bierze 15 osób. Osoby te będ± uczestniczyć w szkoleniach 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej', szkolenie ' Opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej' oraz szkolenie 'Kierowca wózków jezdniowych z wymian± butli gazowej oraz obsługa kasy fiskalnej'.

Renata Czudaj-kierownik MOPS Kalety
02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach jest w trakcie realizacji projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu s± osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawno¶ci, osoby nie będ±ce w zatrudnieniu (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych wykluczeniem społecznym np. osób po zwolnieniu z zakładów karnych, osób po leczeniu odwykowym itp., korzystaj±ce ze ¶wiadczeń pomocy społecznej.
W roku bież±cym w projekcie bierze udział 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

W ramach programu odbyły się już kursy zawodowe- tj. 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej' oraz kurs 'Obsługa i zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji'. Uczestnicy szkolenia na ogrodnika w ramach zajęć praktycznych wykonali na terenie naszej gminy 4 ozdobne klomby - trzy na osiedlu przy ul. 1 maja , jeden przy Miejskim Domu Kultury przy ul. Lublinieckiej. Wszyscy uczestnicy zakończyli kursy zawodowe, które kończyły się egzaminem. Beneficjenci projektu uczestniczyli w warsztatach nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych. Warsztaty odbyły się w II cyklach wyjazdowych - Zakopane i Szczyrk.
Warsztaty prowadził doradca zawodowy- psycholog. Główny cel warsztatów to poprawa zdolno¶ci do zatrudnienia poprzez wyznaczenie i realizacje celów zawodowych.

W ramach działań ¶rodowiskowych uczestnicy projektu brali udział w wycieczce do Krakowa, gdzie zwiedzali nasze dziedzictwo kulturowe - miasto Kraków i piękny Wawel. Wycieczkowicze ponadto odwiedzili teatr 'Bagatela', gdzie zobaczyli spektakl pt. 'Okno na parlament'.
Obecnie przed uczestnikami pozostały jeszcze w ramach aktywizacji zdrowotnej i społecznej wyjazdy na basen.
Zakończenie projektu w roku bież±cych planuje się w miesi±cu listopadzie br.
Mamy nadzieję, że nasi uczestnicy pozostan± w projekcie do końca i skorzystaj± z wszystkich form wsparcia, które umożliwi± im wprowadzić zmiany w swoim życiu.
Zachęcamy inne osoby niepełnosprawne i bezrobotne do zgłoszenia się do projektu na lata następne.

Zgłoszenia przyjmuje tut. MOPS Kalety - osoba do kontaktu - Renata Czudaj.


02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach realizacje program PEAD 2011' Dostarczenie żywno¶ci dla najuboższej ludno¶ci UE'.
Od miesi±ca wrze¶nia 2011 r. dary żywno¶ciowe wydawane s± w 'Bursie' ul. Rogowskiego 43 ( budynek gospodarczy w podwórku).02.11.2011 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach na podstawie rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 4 paĽdziernika 2011 roku, informuje że weszła w życie uchwała ustanawiaj±ca rz±dowy program wspierania osób pobieraj±cych ¶wiadczenie pielęgnacyjne.
Osoby maj±ce ustalone prawo do ¶wiadczenia pielęgnacyjnego otrzymaj± dodatkowe ¶wiadczenie w listopadzie i grudniu 2011 r. w wysoko¶ci 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób, wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 paĽdziernika 2011 roku, wnioski złożone po terminie zostan± pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski można składać w Biurze ds. ¶wiadczeń rodzinnych - parter Urzędu Miasta.


02.11.2011 Ogłoszenie!
Osoby, które posiadaj± 'zbyteczne' sprzęty gospodarstwa domowego tj. lodówki, pralki, piece w dobrym stanie technicznym mog± je oddać do rodzin potrzebuj±cych.
W w/w sprawie prosimy o kontakt z tut. o¶rodkiem pomocy społecznej - tel.343578656

13.05.2011 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz czwarty przystępuje do projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'.
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu będ± osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawno¶ci, osoby nie będ±ce w zatrudnieniu (bezrobotne i nieaktywne zawodowo ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych wykluczeniem społecznym np. osób po zwolnieniu z zakładów karnych, osób po leczeniu odwykowym itp.), korzystaj±ce ze ¶wiadczeń pomocy społecznej.
W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotn±- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych oraz działania ¶rodowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy programu nie ponosz± żadnych kosztów. ¦rodki na w/w cel pochodz± głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa . Obecnie podpisali¶my już umowę dot. przyznanych nam ¶rodków finansowych z Samorz±dem Województwa ¦l±skiego w Katowicach , kwalifikujemy uczestników projektu i wyłaniamy firmy, które będ± realizować zadania projektu.

Zaplanowano w 2011r. udział 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych. Osoby te będ± uczestniczyć w kursach 'Ogrodnik i pielęgnacja terenów zielonych, ABC biznesu i obsługa kasy fiskalnej' oraz kurs 'Obsługa i zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji'. Uczestnictwo w programie POKL planujemy do 2013 r. a więc osoby zainteresowanie projektem mog± uzyskać informacje u P. Renaty Czudaj Kierownika Miejskiego O¶rodka Pomocy Społecznej w Kaletach.13.05.2011 Informacja!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach rozpoczyna realizację programu PEAD 2011' Dostarczenie żywno¶ci dla najuboższej ludno¶ci UE' .
W dniu 18 maja 2011r.( ¶roda) w godz. 10,00- 13,00 w Harcówce Szkoły Podstawowej w Kaletach wydawana będzie żywno¶ć.
Z pomocy mog± skorzystać osoby, których dochody s± poniżej - 150 % kryterium dochodowego tj.- dla osoby samotnej -715,50 zł, dla osoby w rodzinie – 526,50 zł.
Pomoc może być udzielona również osobom znajduj±cych się szczególnie uzasadnionych sytuacjach np. chorym i niepełnosprawnym.

10.05.2011 Informacja!

Informuje się, że z dniem 11 maja 2011r. uruchamia się postępowanie -procedurę udzielenia zamówienia o warto¶ci poniżej 6000 euro netto dotycz±cej : usług transportowych organizowanych w ramach POKL projektu systemowego 'Ja też potrafię'.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiaj±cy : Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa transportowa - trasa Kalety - Lubliniec (powrót),
Kalety - Tarnowskie Góry( powrót )
- dla 15 osób

5. Miejsce: - trasa Kalety - Lubliniec - Zakład Doskonalenia Zawodowego
- na czas trwania kursu - ¶r. 6 godz.
Kalety - Tarnowskie Góry - park wodny - na czas pobytu - ¶r. 2,5 godz.
6. Termin realizacji zamówienia - od czerwca do paĽdziernika 2011r.
7. Warunki zamówienia: cena, do¶wiadczenie, standard usług (dostosowanie do osób niepełnosprawnych)
8. W skład ceny wchodzić powinno: koszty transportu i postoju.

Sposób przygotowania oferty :

Ofertę należy sporz±dzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie¶cieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnion±. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiaj±cego lub poczt± na kopercie należy umie¶cić napis 'Zapytanie ofertowe na usługi transportowe' .
Ofertę można złożyć osobi¶cie u zamawiaj±cego - budynek Urzędu Miejskiego w Kaletach - pokój nr 7a , poczt± , poczta elektroniczna na adres - mopskalety @interia.pl lub faksem pod Nr 34 3578656

Termin złożenia oferty - do 20 maja 2011r.

13.12.2010 Ogłoszenie!
Co¶ o projekcie pt. 'Ja też potrafię'

W roku bież±cym Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz trzeci zrealizował projekt unijny pt. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami programu były osoby nieaktywne zawodowo, w tym niepełnosprawne i bezrobotne. Uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, skorzystali z warsztatów umiejętno¶ci zawodowych i społecznych, działań z aktywizacji zdrowotnej i działań o charakterze ¶rodowiskowym.
Kursy zawodowe obejmowały trzy rodzaje szkoleń, a mianowicie :
- kurs 'Bukieciarz' - skierowany do 6 osób niepełnosprawnych,
- kurs 'Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej' – skierowany do 5 osób bezrobotnych,
- kurs 'Kierowca wózka jezdniowego z wymian± butli gazowych oraz obsługa kas fiskalnych' - skorzystało 4 mężczyzn tj. 1 niepełnosprawny i 3 bezrobotnych.
Szkolenia odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu, a zajęcia praktyczne na opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych odbywały się w Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Lublińcu. Osoby dowożone były autokarem, transport zapewnił MOPS Kalety.
W ramach programu zrealizowano rehabilitację zdrowotn± tj. uczestnicy mieli możliwo¶ć skorzystania z wyjazdów na basen do Tarnowskich Gór .
Uczestnicy projektu korzystali z warsztatów umiejętno¶ci zawodowych i społecznych pt. 'Poprawa zdolno¶ci do zatrudnienia poprzez wyznaczenie celów zawodowych, wzrost zdolno¶ci do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poszukiwanie sposobów na dobr± rozmowę i rozwi±zywanie konfliktów, a także praca nad poczuciem kontroli'. Warsztaty odbywały się w dwóch cyklach w Zakopanem-Ko¶cielisku, prowadzone były przez psychologów z O¶rodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa.
W ramach programu udało się zrealizować działania ¶rodowiskowe tj. wycieczkę dla uczestników projektu i ich rodzin. Wyjazd obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, zwiedzanie Krakowa oraz spektakl teatralny w Teatrze 'Bagatela'.
Zaangażowanie w programie było bardzo duże. Osoby te chętnie korzystały z wszelkich form wsparcia. Stworzyły doskonał± grupę koleżeńsk±, wzajemnie się wspieraj±c±, co się szczególnie ceni w przypadku osób niepełnosprawnych.
Ukończenie kursów umożliwiło im pozyskanie nowych zawodów i umiejętno¶ci zawodowych , a pozostałe formy wsparcia wpłynęły na polepszenie ich stanu zdrowia, nabycie umiejętno¶ci interpersonalnych i pracy w grupie, wzrost samooceny oraz nabycie umiejętno¶ci radzenia sobie z problemami życiowymi. Głównym celem programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i pomoc w znalezieniu swego 'miejsca w życiu'.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za udział w projekcie, ich zdyscyplinowanie i obowi±zkowo¶ć. Dziękuję również pracownikom socjalnym za zaangażowanie w realizację dodatkowych zajęć jakim jest projekt pt.' Ja też potrafię'.

Projekt unijny pt. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotychczas przekwalifikował 45 osób. W ramach programu mieli¶my możliwo¶ć zatrudnienia jednego pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie jest pokryte w cało¶ci z budżetu programu. Mamy możliwo¶ć zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego, którego nie mogliby¶my zakupić ze względu na szczupło¶ć ¶rodków finansowych gminy.
Ostatnio padało wiele przykrych słów na temat działań tut. o¶rodka. Wobec powyższego pragnę sprostować, że nasza działalno¶ć to nie tylko „rozdawnictwo” ale wiele innych działań- fachowo nazywanych 'prac± socjaln±'.
W miesi±cu grudniu 2010r. Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach ponownie złożył wniosek o przyznanie ¶rodków unijnych na 2011r. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone s± do zgłoszenia się w tut, o¶rodku. Zapraszamy.

Renata Czudaj Kierownik MOPS Kalety
4.11.2010 Ogłoszenie!
'Ja też potrafię' w 2010r.

Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach po raz trzeci przyst±pił do projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię'. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu s± osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawno¶ci, osoby nie będ±ce w zatrudnieniu (bezrobotne), korzystaj±ce ze ¶wiadczeń pomocy społecznej.

W roku bież±cym realizację projektu rozpoczęto od 26 sierpnia 2010 r.
W ramach programu zaplanowano kursy zawodowe, rehabilitację zdrowotn±- wyjazdy na basen, wyjazdy na warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętno¶ci społecznych oraz działania ¶rodowiskowe- zwiedzanie dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy programu nie ponosz± żadnych kosztów. ¦rodki na w/w cel pozyskali¶my głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymali¶my kwotę 143.930,32 zł,
gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 16.885,68 zł.

W projekcie udział bierze 15 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych i 8 osób bezrobotnych. Osoby te będ± uczestniczyć w kursach 'Bukieciarz- florysta’ , 'Opiekun osoby niepełnosprawnej i starszej' oraz 'Obsługa wózka widłowego, wymiana butli gazowych i obsługa kas fiskalnych'.
Szkolenie odbywa się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Uczestniczki kursu 'Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej' odbywaj± zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Lublińcu.
Osoby dowożone s± autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety.
Warsztaty odbywaj± się w Zakopanem-Ko¶cielisku, prowadzone s± przez psychologów z O¶rodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa.
Pierwszy cykl warsztatów odbył się w miesi±cu sierpniu, drugi cykl planuje się w miesi±cu listopadzie br.
W ramach działań ¶rodowiskowych w miesi±cu paĽdzierniku odbyła się wycieczka do Wieliczki wraz z zwiedzaniem Krakowa oraz spektaklem teatralnym w Teatrze 'Bagatela'. Uczestnikami wyjazdu byli beneficjenci programu i ich rodziny.
Obecnie jeste¶my w trakcie realizacji programu i nasi uczestnicy z prawdziwym zaangażowaniem uczestnicz± w nim.
Pragnę im podziękować, że chc± wzbogacić swoj± wiedzę i zdobyć nowe umiejętno¶ci i życzę im ukończenia projektu w roku bież±cym.Renata Czudaj
kierownik MOPS Kalety
4.11.2010 Ogłoszenie!
PEAD 2010.

W 2010r. Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach nadal realizuje program „ Dostarczanie żywno¶ci dla najuboższej ludno¶ci UE”. Żywno¶ć otrzymujemy z Banku Żywno¶ci w Częstochowie. Z pomocy żywno¶ciowej mog± korzystać osoby, których dochód wynosi poniżej 150% kryterium dochodowego tj.
- dla osoby samotnej - 715,50 zł ,
- dla osoby w rodzinie- 526,50 zł.
Z pomocy mog± korzystać osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.
Miejscem wydawania żywno¶ci jest Miejski Dom Kultury w Kaletach. Terminy wydawania darów na bież±co ustala MOPS Kalety tel. 34 3568656.


19.12.2009 Ogłoszenie!
Zakończenie projektu 'Ja tez potrafię' 2009 r.

Po zakończeniu zrealizowanego projektu nasuwaj± się pytania czy jego realizacja przyniosła oczekiwane rezultaty, czy dobór narzędzi i instrumentów służ±cych do realizacji projektu był trafny, czy wreszcie projekt spełnił oczekiwania uczestników.
Podczas planowania i budowy projektu okre¶la się jego cele oraz dobiera działania oraz okre¶la się spodziewane efekty. Efekty to wskaĽniki, które pozwalaj± ocenić czy cele projektu zostały osi±gnięte a wskaĽniki powinny by elementem procesu monitorowania realizacji projektu. WskaĽniki dostarczaj± informacji o efektywno¶ci realizacji projektu. Monitoring wskaĽników realizacji projektu 'ja tez potrafię' oraz ewaluacja uczestników projektu wykazała że projekt realizowany w 2009 r. był niezwykle udany.
W projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego najważniejszym miernikiem efektywno¶ci projektu s± tzw 'rezultaty' Rezultaty osi±gane w ramach projektu powinny mieć charakter trwały i możemy je podzielić na 'twarde' i 'miękkie'. Przykładowymi rezultatami twardymi w projekcie 'ja też potrafię' jest fakt ukończenia przez 18 uczestników projektu kursu zawodowego z zakresu bukieciarstwa i wizażu, ukończenie przez 2 uczestników projektu kursów prawa jazdy na samochody ciężarowe, ukończenie przez 20 uczestników projektu zajęć z zakresu aktywizacji psychoruchowej, ukończenie wyjazdowych warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej.
Jednak w poddziałaniu 7.1.1 'Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej' w ramach którego realizowany był nasz projekt nie rezultaty twarde s± najważniejsze lecz zdecydowanie ważniejsza rolę odgrywaj± osi±gnięte rezultaty miękkie takie jak: wzrost samooceny uczestników projektu, zmiana stylu życia, wzrost kompetencji życiowych uczestników projektu, polepszenie samopoczucia, zwiększenie motywacji do działania itp.

Powyższe miękkie (jako¶ciowe) rezultaty projektu s± najważniejsze dla jego realizatorów, gdyż nie ma większej satysfakcji od zadowolonego i szczę¶liwego uczestnika projektu, chętnego do uczestnictwa w projektach w latach następnych.

mgr Klaudiusz Kandzia
19.12.2009 Ogłoszenie!
Co¶ o projekcie pt. 'Ja też potrafię w 2009r.'

Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2009r. kontynuował realizację projektu unijnego pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnikami programu było 20 osób, w tym 14 osób niepełnosprawnych i 6 osób bezrobotnych.
¦rodki na w/w cel pozyskali¶my głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymali¶my kwotę 171 322,69 zł, gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 20 099,31zł.

Uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, skorzystali z warsztatów umiejętno¶ci zawodowych i społecznych, działań z aktywizacji zdrowotnej i aktywizacji ¶rodowiskowej. W ramach powyższego: 18 osób skorzystało z kursu 'Bukieciarz- florysta - handlowiec z elementami wizażu, obsługa kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera' oraz 2 osoby z kursu prawa jazdy kat. C, C+E. Wszystkie osoby zakończyły kursy zawodowe, otrzymały certyfikaty ukończenia kursu. Szkolenia odbywały się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu i Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Pyskowicach. Osoby dowożone były autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety.

W ramach programu zrealizowano rehabilitację zdrowotn± tj. uczestnicy mieli możliwo¶ć skorzystania z wyjazdów na basen do Tarnowskich Gór . W dniach 26-28 paĽdziernika 2009r. i w dniach 23-24 listopada 2009r. uczestnicy projektu korzystali z warsztatów umiejętno¶ci zawodowych i społecznych pt. 'Poprawa zdolno¶ci do zatrudnienia poprzez wyznaczenie celów zawodowych, wzrost zdolno¶ci do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poszukiwanie sposobów na dobr± rozmowę i rozwi±zywanie konfliktów, a także praca nad poczuciem kontroli'.
Warsztaty odbywały się w Zakopanem-Ko¶cielisku, prowadzone były przez psychologów z O¶rodka Twórczej Interwencji 'OTI' z Krakowa. W ramach programu udało się zrealizować działania ¶rodowiskowe tj. wycieczkę. W dniu 28 wrze¶nia 2009 r. odbyła się wycieczka do Kopalni Soli do Wieliczki i zwiedzanie Krakowa.

Zaangażowanie w programie było bardzo duże. Osoby te chętnie korzystały z wszelkich form wsparcia. Stworzyły doskonał± grupę koleżeńsk±, wzajemnie się wspieraj±c±, co się szczególnie ceni w przypadku osób niepełnosprawnych. Ukończenie kursów umożliwiło im pozyskanie nowych umiejętno¶ci, a pozostałe formy wsparcia wpłynęły na polepszenie ich stanu zdrowia oraz poznanie wielu ciekawych osób i miejsc.

W imieniu własnym oraz pracowników Miejskiego O¶rodka Pomocy Społecznej w Kaletach chciałam podziękować wszystkim uczestnikom za udział w projekcie, ich zdyscyplinowanie i obowi±zkowo¶ć.
Mam nadzieję, że udział w projekcie dokona zmian w ich życiu 'na lepsze'.

Renata Czudaj - kierownik MOPS Kalety
19.12.2009 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2009 r. uczestniczy w Programie- Dostarczenie żywno¶ci dla najuboższej ludno¶ci Unii Europejskiej „ PEAD 2009 „ Obecnie nadal wydaje żywno¶ć w ramach powyższego programu.
19.12.2009 Ogłoszenie!
Kryteria dochodowe uprawniaj±ce do ¶wiadczeń pieniężnych z pomocy społecznej :
1. dla osoby samotnie gospodaruj±cej – 477 zł
2. dla osoby w rodzinie - 351 zł

(Rozporz±dzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot ¶wiadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)
19.12.2009 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach planuje w 2010 r. ponownie przyst±pić do programu unijnego POKL projektu pt. 'Ja też potrafię'. Uczestnikami projektu mog± być osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawno¶ci nie będ±ce w zatrudnieniu , osoby bezrobotne, kwalifikuj±ce się do ¶wiadczeń z pomocy społecznej.
W ramach projektu organizowane będ± kursy zawodowe ( specyfika kursów w zależno¶ci od zgłoszonych potrzeb), działania w zakresu rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej. Osoby zainteresowane proszone s± o kontakt z Kierownikiem o¶rodka P. Renat± Czudaj lub specjalist± pracy socjalnej P. Klaudiuszem Kandzia.

5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2008 r. przyst±pił do programu unijnego pn. "Ja też potrafię", w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodku pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami programu s± osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawno¶ci, korzystaj±ce ze ¶wiadczeń pomocy społecznej i nie będ±ce w zatrudnieniu. W naszej gminie do programu zakwalifikowano 10 osób. Osoby te od 08 wrze¶nia 2008 r. rozpoczęły szkolenie nt "Obsługa oraz zastosowanie komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji". Szkolenie obejmuj± następuj±ce moduły: Obsługa komputera, ABC Biznesu, Zasady sprzedaży i telemarkieting, oraz ABC komunikacji. Szkolenie obywa się pod okiem fachowców w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Osoby dowożone s± autokarem, transport zapewnia MOPS Kalety. W ramach programu osoby otrzymały wsparcie finansowe. Od dnia 14 paĽdziernika 2008 r. rozpoczęły się wyjazdy na Aqua Park do Tarnowskich Gór w ramach rehabilitacji zdrowotnej. Uczestnicy programu nie ponosz± żadnych kosztów. ¦rodki na w/w cel pozyskali¶my głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa tj. otrzymali¶my kwotę 57.014,18 zł., gmina w ramach wkładu własnego zapewniła 6.688,82 zł. Nasi uczestnicy s± chłonni wiedzy, zdyscyplinowani i zadowoleni. Stworzyli wspaniała koleżeńska grupę. Korzystaj±c z okazji chciałam podziękować im za to, że zdecydowali się na udział w programie, za to że postanowili „wyj¶ć z domów", po¶więcić swój czas i zmienić co¶ w swoim życiu. Staj± się aktywni i potrzebni. Mam nadzieję, że ukończenie kursu wpłynie na polepszeni ich losu.
5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach planuje w 2009r. ponownie przyst±pić do programu unijnego pn. "Ja też potrafię'". Uczestnikami programu s± osoby niepełnosprawne z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawno¶ci, kwalifikuj±ce się do ze ¶wiadczeń pomocy społecznej i nie będ±ce w zatrudnieniu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim O¶rodkiem Pomocy Społecznej w Kaletach.
5.11.2008 Ogłoszenie!
Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2008 r. przyst±pił do programu unijnego pn. "Ja też potrafię", w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o¶rodku pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 08 wrze¶nia 2008 r. w ramach w/w programu rozpoczęło się szkolenie dotycz±ce obsługi oraz zastosowania komputera w biznesie, sprzedaży i komunikacji".
11.06.2008 Ogłoszenie!
W dniu 17.06.08 (wtorek) od godz. 13.00 Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach wydawać będzie żywno¶ć dla rodzin najuboższych, chorych i niepełnosprawnych w ramach programu PEAD 2008.
05.05.2008 Ogłoszenie!
W dniu 14.05.08 (¶roda) od godz. 13.00 Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej w Kaletach wydawać będzie żywno¶ć dla rodzin najuboższych, chorych i niepełnosprawnych w ramach programu PEAD 2008.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl